Home » Noutăţi. Новости » A început recepționarea cererilor de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020. Ce documente sunt necesare și unde se depun
A început recepționarea cererilor de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020. Ce documente sunt necesare și unde se depun

A început recepționarea cererilor de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020. Ce documente sunt necesare și unde se depun

Distribuie articolul:

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în perioada 10 august – 18 septembrie 2020, va recepționa cererile de acordare a compensațiilor în scopul diminuării consecințelor calamităților naturale provocate asupra recoltei anului 2020.

Compensații se vor acorda solicitanților care a suferit prejudiciu ca urmare a secetei (conform actelor de constatare) și care constituie 60% și mai mult din recoltă (culturi cerealiere din prima grupă: grâu de toamnă; orz de toamnă; rapiță de toamnă) și a grindinei ce a afectat 60% și mai mult din recolta culturilor horticole (pomicole, nucifere, arbuști fructiferi și căpșun; vița-de-vie (soiuri tehnice și pentru masă); culturi legumicole, cultivate în câmp deschis și mazăre).

În scopul obținerii compensației, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții:

– să dețină în proprietate sau în folosință terenurile agricole care au fost afectate de calamitățile naturale;

– să dispună de cont bancar în monedă națională (MDL);

– suprafața indivizibilă minimă eligibilă pentru acordarea compensației constituie 0,5 ha pentru toate culturile eligibile;

– în cazul culturilor horticole, exceptând legumele cultivate în câmp deschis, să dispună de proiect de înființare sau schiță de proiect;

– să dispună de actele de constatare a pagubelor cauzate de secetă și de grindină, eliberate până în data de 1 iulie 2020 și, respectiv, 20 iulie 2020;

– datele din actele de constatare prezentate de către solicitant trebuie să corespundă cu datele din Raportul totalizator.

Criteriile generale de corespundere a culturilor horticole afectate, cu excepția legumelor în câmp deschis, pentru a fi eligibile compensării trebuie:

– să fie cu termenul de funcționare utilă neexpirat;

– să fie înregistrate în modul stabilit, nu mai târziu de data depunerii cererii de solicitare a compensațiilor;

– să fie intrate pe rod, conform actelor normative și proiectelor de înființare;

– să dispună de actul de înființare a plantației, întocmit conform legislației în vigoare.

Modul de depunere a dosarului:

Dosarele de solicitare a compensației, împreună cu documentele în original, pentru care sunt atașate copiile la dosar, se depun de către solicitant la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură din raza teritorială în care își desfășoară activitatea solicitantul de compensații. Dosarul de acordare a compensației va conține următoarele documente obligatorii:

– cererea de acordare a compensației, conform modelului;

– declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din documentele prezentate, conform modelului din anexa nr. 2;

– copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau a certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;

– copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau din Registrul contractelor de arendă;

– copia actului de constatare a pagubelor pentru recolta anului 2020, cauzate de secetă sau grindină;

– copia primelor 8 file din pașaportul Proiectului de înființare a plantației horticole sau copia schiței de proiect, în cazul plantațiilor de arbuști fructiferi și căpșun;

– copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de către banca comercială;

– copia actului de înființare a plantației perene, întocmit conform legislației;

– certificat emis de APL.

Dosarele se depun de către solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al solicitantului. Dosarul se depune șnuruit, sigilat și numerotat precum și semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele prezentate în copii trebuie să conțină mențiunea „corespunde originalului” și semnătura solicitantului. La depunerea dosarului de solicitare a compensației, solicitantul primește confirmarea care atestă recepționarea dosarului de către subdiviziunea teritorială a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Modul de calculare a compensației:

Compensația se acordă solicitanților sub formă de cuantum, în funcție de cultură, suprafața afectată și gradul de afectare. Mărimea compensației pentru culturile afectate se calculează reieșind din suprafața afectată și cuantumul valoric per cultură.

Termenul-limită de depunere a dosarului este 18 septembrie 2020!  

Pentru informații suplimentare accesați site-ul AIPA – aipa.gov.md sau adresați-vă la subdiviziunile teritoriale AIPA.

Distribuie articolul: